Český institut otvorových výplní  

Nákup a přejímka

Nákup

Nákup oken, dveří apod., musí být podložen závaznou objednávkou, nebo smlouvou obsahující v textu nebo v příloze, která je nedílnou součástí uvedených dokumentů, seznam technických požadavků, které musí výrobek splňovat, tedy seznam vlastností s požadovanými hodnotami vyjádřenými třídami nebo úrovněmi vlastností, nebo přímo hodnotami těchto vlastností. Tyto požadavky by měly být uvedeny v příslušné projektové dokumentaci, obvykle v tabulce výpisu výplní otvorů.

Podkladem pro stanovení požadavků na výrobky pro výplně otvorů, tedy příkladně okna nebo vnější dveře, může sloužit národní informativní příloha k normě ČSN EN 14351-1+A1:2011.

Technické požadavky na okna / vnější dveře závisí zejména na lokalitě stavby, umístění stavby v krajině (poloha chráněná / nechráněná) výšce výplně otvoru nad terénem, na účelu, typu a požadovaných podmínkách vnitřního prostředí prostoru, který vnější konstrukce s výplní otvoru ohraničuje.

Nejsou-li známy technické požadavky na výrobky, měl by tyto stanovit zhotovitel stavby, kterou je i „montážní organizace“, tedy organizace v této oblasti znalá.

Součástí závazné objednávky / smlouvy by měl být požadavek poskytnout prohlášení o vlastnostech všech dodaných typů oken v písemné podobě. Tento požadavek lze přenést i na distributory.

Přejímka

Přejímku oken a dveří při jejich dodání na staveniště by měla provádět osoba znalá technických požadavků na výrobky. Při přejímce je třeba zkontrolovat, zda dodaný typ výrobku odpovídá technické specifikaci dle objednávky / smlouvy, tedy porovnat údaje v poskytnutém prohlášení o vlastnostech co do rozsahu deklarovaných vlastností a jejich tříd / úrovní / nebo hodnot s technickými požadavky objednatele. Zkontrolovat rozměry oken, typ distančního rámečku dvoj/trojskla a popř. přítomnost kovových výztuh, např. magnetickou metodou. Obdobně zkontrolovat připojený štítek CE, který by měl být na výrobku výrobcem umístěn, zda odpovídá údajům v prohlášení o vlastnostech poskytnutým výrobcem.

U velké dodávky se jistě vyplatí provést náhodný výběr okna a provést ověření výrobcem prohlášených vlastností v akreditované zkušební laboratoři. Toto může být i smluvně ujednáno.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz