Český institut otvorových výplní  

Prohlášení o vlastnostech

Od 1.7.2013 výrobce na vlastní odpovědnost vydává Prohlášení o Vlastnostech (zkratka PoV, nebo DoP z anglického termínu).

V prohlášení o vlastnostech výrobce uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených typů výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, obvykle s harmonizovanými technickými normami, jak je uvádí tabulka ZA.1.

Pro okna a vnější dveře platí evropská harmonizovaná norma ČSN EN 14351-1+A1:2011 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Norma stanovuje funkční vlastnosti nezávislé na materiálu, které jsou použitelné pro okna, včetně střešních oken, střešních oken s odolností proti vnějšímu požáru a balkónových dveří, vnější dveře, včetně bezrámových skleněných dveří, dveří v únikových cestách a sestavy /stěny.

Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat dle čl. 6 Nařízení zejména tyto informace:

 1. odkaz na typ výrobku, pro který bylo prohlášení o vlastnostech vypracováno;
 2. systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak jsou uvedeny v příloze V Nařízení;
 3. referenční číslo a datum vydání harmonizované normy nebo evropského technického posouzení, které bylo použito pro posouzení každé základní charakteristiky, zde ČSN EN 14351-1+A1:2011;
 4. případně referenční číslo použité specifické technické dokumentace a požadavky, o nichž výrobce prohlašuje, že je výrobek splňuje, použije-li tuto dokumentaci výrobce.
 5. zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi;
 6. seznam základních charakteristik, jak jsou stanoveny v harmonizované normě pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1+A1:2011, pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení;
 7. vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního výrobku významných pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení;
 8. kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem, v případě potřeby na základě výpočtu ve vztahu k jeho základním charakteristikám stanoveným v souladu s čl. 3 odst. 3 Nařízení;
 9. vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, které se vztahují k zamýšlenému použití nebo zamýšleným použitím, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se zamýšleného použití nebo zamýšlených použití tam, kde hodlá výrobce stavební výrobek dodávat na trh;
 10. pro základní charakteristiky uvedené na seznamu, u nichž není v prohlášení žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ (No Performance Determined);
 11. bylo-li pro výrobek vydáno evropské technické posouzení, vlastnosti vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem stavebního výrobku ve vztahu ke všem základním charakteristikám obsaženým v odpovídajícím evropském technickém posouzení.

Kupující má závaznou informaci, jaké vlastnosti výrobce výrobku deklaruje podle harmonizované normy, jaké hodnoty (třídy popř. úrovně) těchto vlastností výrobek vykazuje a podle toho se může rozhodnout, zda je daný typ výrobku vhodný do realizované stavby, do konkrétní stavební konstrukce stavby v závislosti na jejím účelu (konstrukce vnější přilehlá k obytné místnosti, nevytápěnému schodišti, koupelně apod.) předmětné stavby.

Prohlášení o vlastnostech musí výrobce vypracovat pro každý typ výrobku, kde typem výrobku se dle Nařízení míní „ soubor reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám tohoto výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem“. Tedy konstrukčně shodná okna, kde u jednoho okna výrobce deklaruje 4 vlastnosti a u druhého okna 5 vlastnosti vzhledem k základním charakteristikám v souladu s tabulkou ZA.1 harmonizované normy ČSN EN 14351-1+A1:2011, jsou ve smyslu Nařízení 2 typy výrobku.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz